REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK

Załącznik do Zarządzenia Nr 10

                                                                                                                                  z dnia 01.09.2016r.

     Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
                Gminy Psary w Gródkowie

      REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

GMINNY  OŚRODEK KULTURY GMINY PSARY W GRÓDKOWIE

      I.     WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1.     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary (ul. Zwycięstwa 2; 42-575 Gródków) jest przedłożenie dowodu potwierdzającego wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem (załącznik nr 1) oraz dostarczenie deklaracji przystąpienia do zajęć (załącznik nr 2).

2.     Dowód potwierdzający wniesienie opłaty za zajęcia (paragon lub wydruk potwierdzenia dokonania przelewu) należy dostarczyć do instruktora prowadzącego zajęcia lub do opiekuna placówki, na terenie której odbywają się zajęcia, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć (np. opłatę za zajęcia w listopadzie należy dokonać w terminie do 28 października).

3.     Instruktor lub opiekun placówki zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby GOK w Gródkowie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca: imiennego zestawienia obecności uczestników za miesiąc poprzedni oraz dowodów potwierdzeń wniesienia opłaty uczestników za bieżący miesiąc.
   

   II.     PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.     Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik (załącznik nr 1).

2.     Istnieją dwie formy opłat za zajęcia:

a)       miesięczna (3 do 5 zajęć w miesiącu);

b)       jednorazowa (1 do 2 zajęć w miesiącu) dotyczy takich sytuacji jak: rozpoczęcie zajęć w ciągu miesiąca, absencji planowanej, pisemnie zgłoszonej do Organizatora przed zajęciami, choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (w przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym, akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna). W wymienionych przypadkach należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z GOK w Gródkowie pod numerem 32 267 22 59 w celu wyjaśnienia sytuacji.

3.     Posiadaczom Karty “RODZINA plus” przysługuje zniżka w wysokości 50%.

4.     Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcia w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia zajęć. Brak uiszczenia opłaty za zajęcia będzie skutkować wykluczeniem z możliwości uczestnictwa w zajęciach.

5.     W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do GOK w Gródkowie lub przesłać wiadomość o rezygnacji na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w treści: dane uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc od którego następuję rezygnacja. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

6.     Opłat należy dokonywać:

a)       osobiście w siedzibie GOK przy ulicy Zwycięstwa 2 w Gródkowie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-18.30, w piątek w godz. 8.00-14.30 (w okresie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30);

b)       przelewem na konto bankowe Bank Spółdzielczy O/Psary 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj opłacanych zajęć oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata (przykładowo: Jan Kowalski/ Szachy/ listopad 2016). W przypadku zajęć zumby, aerobiku, grup zabawowych i zajęć z grami planszowymi, należy dodatkowo wpisać miejscowość, w której odbywają się zajęcia.

7.     Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa u zajęciach.

8.     Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

 

 III.     MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

1.     Miejsce i czas trwania zajęć podany jest na stronie internetowej www.gok.psary.pl, na tablicy informacyjnej GOK Grodków oraz pod telefonem 32/267-22-59.

2.     GOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście)  osoby uczęszczające na zajęcia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK CENNIK ZAJĘĆ

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach organizowanych
przez GOK

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ

 

.............................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika zajęć

 

.............................................................................................

Nazwa zajęć i miejsce

 

.............................................................................................

Adres zamieszkania uczestnika

 

.............................................................................................

Telefon kontaktowy i e-mail uczestnika (w przypadku dzieci dane rodzica albo opiekuna)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK,  akceptuje jego warunki i zobowiązuję się do stosowania. 

                                                                                                                                                                                                                      .................................................

                                                                                                       Data i podpis

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ - pobierz

 

 

 

 

"RODZINA plus" - program zniżek dla rodzin wielodzietnych!!!

Regulamin Karty "RODZINA plus". Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu oraz zasadami przyznawania karty uprawniającej do zniżek na zajęcia prowadzone odpłatnie w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary. Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne tj, posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole wyższej. FORMULARZ WNIOSKU do pobrania.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „RODZINA plus”, w ramach Programu  „RODZINA plus”, zwanej dalej „Kartą”.

2. Z Karty „RODZINA plus” mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tj. rodzice i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej zamieszkali pod wspólnym adresem na terenie Gminy Psary.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) Rodzicu– należy przez to rozumieć odpowiednio matkę, ojca, osobę samotnie wychowującą dzieci, opiekuna prawnego, rodzinę zastępczą - posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

2) Wnioskodawcy – osobę, o której mowa w pkt. 1,

3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę, dla której została wydana Karta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 3

1.  Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania zniżek przez członków rodzin, o których mowa w § 1 ust. 2, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oferowanych przez:

a) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie w wysokości 50% na wszystkie odpłatne zajęcia,

b) podmioty niepubliczne, których wykaz jest dostępny w siedzibie GOK lub na stronie internetowej GOK.

2.  Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

II. Zasady przyznawania Karty

§ 4

1. Kartę otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie Karty.

2. Formularz wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2 oraz na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl

III. Zasady wydawania Karty

§ 5

1. Karta będzie wydawana z terminem ważności do 30 września następnego roku kalendarzowego na podstawienie złożonego wniosku (Załącznik nr 1).

2. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

3. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 należy załączyć następujące dokumenty (kserokopie):

- dokument potwierdzający tożsamość (oryginał do wglądu),

- dokument potwierdzający adres zamieszkania – rodzice bądź opiekunowie (oryginał do wglądu)

- legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 16 roku (oryginał do wglądu),

- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu)

5. Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty.

6. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

IV. Zasady korzystania z Karty

§ 6

1. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość Posiadacza Karty. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z dowodem tożsamości Rodzica.

2. Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą, zagubieniem lub zniszczeniem.

3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Posiadacza Karty nieupoważnionym osobom.

4. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie.

5. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty „RODZINA plus” w przypadku korzystania ze zniżek przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem.

V. Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

Boisko wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej

Informacji udziela ZGK w Psarach tel: 32 360 16 70

Boisko wielofunkcyjne w Brzękowicach Górnych

Informacji udziela ZGK w Psarach

tel: 32 360 16 70

 

Boisko wielofunkcyjne w Malinowicach

Informacji udziela ZGK w Psarach tel: 32 360 16 70

dig-Systemy

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.gok.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.