REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI

w GOK Gminy Psary w roku 2018/2019

 1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie (GOK).

 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie GOK oraz w placówkach GOK w Brzękowicach, Dąbiu, Gródkowie, Górze Siewierskiej, Malinowicach, Preczowie, Sarnowie, stadion sportowy w Psarach, boisko Orlik w Psarach (APN).

 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. GOK uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w GOK lub podległej placówce oraz uiszczenia miesięcznej opłaty za zajęcia do 10-go dnia każdego miesiąca (tzw. opłata abonamentowa).

 2. Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są okazać instruktorowi potwierdzenie opłaty za zajęcia na pierwszych zajęciach w miesiącu. UWAGA: Instruktorzy mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie wniosły wymaganej opłaty lub zalegają z płatnością za udział w zajęciach.

 3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Uczestnicy nie mają prawa wyjść poza miejsce prowadzenia zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.

 4. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do GOK lub przesłać wiadomość o rezygnacji na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w treść: dane uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc od którego następuje rezygnacja, najpóźniej do 7 dni od daty rezygnacji. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

 5. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odpracowania zajęć w innym terminie danego miesiąca. GOK nie zwraca ani nie przenosi opłaty za zajęcia, jeżeli uczestnik nie skorzysta z możliwości odpracowania zajęć.

 6. GOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. aktywnego udziału w realizacji programu oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,

 2. wykonywania poleceń instruktorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia,

 3. posiadania obuwia zmiennego oraz szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,

 4. stosowania postanowień regulaminów pracowni,

 5. kulturalnego zachowywania się podczas zajęć i wyjazdów,

 6. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, niezwłocznego poinformowania o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. odpowiedniego przygotowania dzieci do zajęć oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,

 2. terminowego uiszczania opłat do 10-go dnia każdego miesiąca oraz okazywania instruktorowi potwierdzenia opłaty na pierwszych zajęciach w każdym miesiącu,

 3. współpracy z instruktorami poprzez m.in.: informowanie o nieobecności dziecka na zajęciach,

 4. zapewnienia bezpiecznego dotarcia dziecka do placówki oraz odbioru dziecka po zakończeniu zajęć, w przypadku samodzielnego powrotu dziecka, prawny opiekun zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie*.UWAGA: instruktorzy ani pracownicy GOK nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które skończyło zajęcia, rodzice/opiekunowie zobowiązani są da odbioru dziecka zaraz po zakończeniu prze niego zajęć.

 1. w zajęciach specjalnie dedykowanych dla rodziców z małymi dziećmi odpowiedzialność za dzieci w trakcie zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie.

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok szkolny, określa cennik ustalony przez Dyrektora GOK.

 2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się w formie opłaty miesięcznej do 10-go dnia każdego miesiąca (tzw. opłata abonamentowa). Za datę wpływu środków pieniężnych uznaję się datę wykonania przelewu.

 3. Przystąpienie do zajęć w ciągu miesiąca zobowiązuje uczestnika do dokonania płatności przed drugimi zajęciami w wysokości: liczba zajęć x opłata za pojedyncze zajęcia. UWAGA: koszt za zajęcia rozpoczęte w połowie miesiąca oblicza pracownik GOK (w tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo).

 4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w razie nieobecności uczestnika na zajęciach lub rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie miesiąca, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ.

 5. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika w ciągu trwania cyklu edukacyjnego.

 6. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.

 7. Posiadaczom karty „RODZINA PLUS” przysługuje zniżka za udział w zajęciach w wysokości 50%.

 8. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego oraz braku możliwości odpracowania zajęć w bieżącym miesiącu GOK przenosi opłatę za niewykorzystane zajęcia na następny miesiąc rozliczeniowy.

 9. W przypadku zajęć prowadzonych w trybie indywidualnym tzn. nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie istnieje możliwość opłaty jednorazowej w wysokości 25 zł za lekcję, płatnej przed każdymi zajęciami.

 10. Opłat można dokonywać:

  1. osobiście w siedzibie GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,

   od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:30, w każdy piątek w godz. 8:00-14:30,

   (w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień oraz we wrześniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30).

  2. przelewem na konto bankowe GOK: BANK SPÓŁDZIELCZY o/Psary 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001. W tytule przelewu należy podać: imię/nazwisko/nazwę zajęć/miesiąc np. Jan Kowalski/ szachy /listopad 2017.

  3. na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

 1. Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl, na tablicy informacyjnej GOK w Gródkowie oraz podległych mu placówkach.

 2. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, o czym poinformuje drogą mailową, telefoniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej GOK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GOK nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dzieci uczestniczące w zajęciach.

 3. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, brak opłaty za zajęcia, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z zajęć.

 4. Zajęcia mogą być dokumentowane przez przedstawicieli mediów.

 5. Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator (Dyrektor GOK).

Oświadczam, iż zapoznałem/am się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień regulaminu uczestnictwa w zajęciach.

 

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Oświadczam, iż zobowiązuję się do regularnego i terminowego wnoszenia opłaty za udział w zajęciach GOK zgodnej z aktualnym cennikiem zajęć ustalonym przez Dyrektora GOK.

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego syna/mojej córki oświadczam, że syn/córka jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych oraz artystycznych. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka

potrzeba zaistnieje. Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej (Kodeks Karny.).

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zajęciach, w tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

 

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary (GOK) z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel:32/267-22-59;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji statutowych zadań Administratora (art.6 ust.1 lit a-f. RODO) i terminach:

 1. W celu zapisu Ciebie lub Twojego dziecka na zajęcia niezbędne będą dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, numer tel. uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mailowy, które przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 - 30.06.2019, a następnie przez 3 miesiące będą przechowywane w archiwum zakładowym.

 2. W celach księgowych niezbędne będą dane: imię, nazwisko, miejscowość, nr konta bankowego, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący.

 3. W celach statystycznych niezbędne nam będą: rok urodzenia, miejscowość, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący.

 4. W celu kontaktu niezbędne będą dane: numer telefonu uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mail, które przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 - 30.06.2019, a następnie przez 3 miesiące będą przechowywane w archiwum zakładowym.

 5. W celach promocji działalności GOK, upowszechniania kultury oraz działań marketingowych oraz archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Wizerunek będzie przetwarzany w celu realizacji ustawowych i statutowych działań Administratora, w celach informacyjnych i promocyjnych, oraz zgodnych z przepisami art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 3. Twoje dane będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy/instytucje z nami współpracujące: Urząd Gminy, szkoły, przedszkola, ośrodku kultury, kancelaria prawna i firma obsługująca system księgowo-finansowy w naszej instytucji lub na wezwanie Sąd.

 4. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

 2. Podanie danych (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, tel. kontaktowy) jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach GOK.

W związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOK:

Zostałem poinformowany, iz zgoda może zostać przeze nie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na dres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) w związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach/konkursach organizowanych przez GOK do celów kontaktowych i realizacji statutowych zadań administratora.

 

…………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w zajęciach/konkursach organizowanych przez GOK do celów kontaktowych i realizacji statutowych zadań administratora.

 …………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji wizerunku mojego dziecka przez GOK oraz placówki współpracujące z GOK (tj. szkoły, biblioteki, Urząd Gminy działających na terenie gminy Psary) w celach informacyjnych i promocyjnych.

…………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursach organizowanych przez GOK oraz w zakresie wizerunku i jego publikacji w przypadku otrzymania nagrody/wyróżnienia w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

…………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH
w GOK Gminy Psary w roku 2018/2019

 1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie (GOK).

 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie GOK oraz w placówkach GOK w Brzękowicach, Dąbiu, Gródkowie, Górze Siewierskiej, Malinowicach, Preczowie, Sarnowie.

 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. GOK uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w GOK lub podległej placówce oraz zakupu karnetu przed rozpoczęciem zajęć.

 2. Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są okazać instruktorowi aktualny karnet przed każdym wejściem na zajęcia. UWAGA: Instruktorzy mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie wniosły wymaganej opłaty lub NIE POSIADAJĄ WYKUPIONEGO KARNETU.

 3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

 4. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do GOK lub przesłać wiadomość o rezygnacji na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w treść: dane uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc od którego następuje rezygnacja. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.

 5. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odpracowania zajęć w innym terminie danego miesiąca.

 6. GOK nie zwraca ani nie przenosi opłaty za zajęcia, jeżeli uczestnik nie skorzysta z możliwości odpracowania zajęć.

 7. GOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. aktywnego udziału w realizacji programu oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,

 2. wykonywania poleceń instruktorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia,

 3. posiadania obuwia zmiennego oraz szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,

 4. stosowania postanowień regulaminów pracowni,

 5. kulturalnego zachowywania się podczas zajęć,

 6. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, niezwłocznego poinformowania o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok szkolny, określa cennik ustalony przez Dyrektora GOK. Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych zajęć w trakcie roku.

 2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się w formie zakupu karnetu na dany miesiąc przed pierwszymi zajęciami. W przypadku zajęć sportowych tj. zumba, aerobik, joga, istnieje możliwość zakupu karnetu na min 2 wejścia lub wielokrotność wejść tj.3,4,5,6 max do 8 wejść.

 3. Przystąpienie do zajęć w ciągu miesiąca zobowiązuje uczestnika do dokonania płatności przed drugimi zajęciami w wysokości: liczba zajęć x opłata za pojedyncze zajęcia. UWAGA: koszt za zajęcia rozpoczęte w połowie miesiąca oblicza pracownik GOK (w tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo).

 4. Do udziału w zajęciach uprawnieni są wyłącznie posiadacze aktualnego karnetu.

 5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w razie nieobecności uczestnika na zajęciach lub rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie miesiąca, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ.

 6. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.

 7. Posiadaczom karty „RODZINA PLUS” przysługuje zniżka za udział w zajęciach w wysokości 50%.

 8. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego oraz braku możliwości odpracowania zajęć w bieżącym miesiącu GOK przenosi opłatę za niewykorzystane zajęcia na następny miesiąc rozliczeniowy.

 9. Zakupu karnetu można dokonywać:

  1. osobiście w siedzibie GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,

   od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:30, w każdy piątek w godz. 8:00-14:30,

   (w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień oraz we wrześniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30). Potwierdzeniem zapłaty jest paragon fiskalny oraz karnet wydany w dniu zapłaty.

  2. przelewem na konto bankowe GOK: BANK SPÓŁDZIELCZY o/Psary 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001. W tytule przelewu należy podać: imię/nazwisko/nazwę zajęć/miesiąc np. Jan Kowalski/ szachy listopad 2017. Karnet wydaje instruktor lub opiekun placówki, na podstawie przedłożonego potwierdzenia przelewu w dniu pierwszych zajęć.

  3. na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

 MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

 1. Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl, na tablicy informacyjnej GOK w Gródkowie oraz podległych mu placówkach.

 2. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, o czym poinformuje drogą mailową, telefoniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej GOK.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GOK nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

 2. Zajęcia mogą być dokumentowane przez przedstawicieli mediów.

 3. Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator (Dyrektor GOK).

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień regulaminu uczestnictwa w zajęciach.

data, podpis uczestnika

Oświadczam, iż zobowiązuję się do regularnego i terminowego wnoszenia opłaty za udział w zajęciach GOK (zależnej od ilości wejść w danym miesiącu) zgodnej z aktualnym cennikiem zajęć ustalonym przez Dyrektora GOK.

data, podpis uczestnika

Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y/ swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz udziału w zajęciach organizowanych przez GOK. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym instruktora. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy, jeśli taka

potrzeba zaistnieje. Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej (Kodeks Karny).

data, podpis uczestnika

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary (GOK) z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel:32/267-22-59;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach:

 1. W celu zapisu Ciebie lub Twojego dziecka na zajęcia niezbędne będą dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, numer tel. uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mailowy, które przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 - 30.06.2019, a następnie przez 3 miesiące będą przechowywane w archiwum zakładowym.

 2. W celach księgowych niezbędne będą dane: imię, nazwisko, miejscowość, nr konta bankowego, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący.

 3. W celach statystycznych niezbędne nam będą: rok urodzenia, miejscowość, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok bieżący.

 4. W celu kontaktu niezbędne będą dane: numer telefonu uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mail, które przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 - 30.06.2019, a następnie przez 3 miesiące będą przechowywane w archiwum zakładowym.

 5. W celach promocji działalności GOK, upowszechniania kultury oraz działań marketingowych oraz archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Wizerunek będzie przetwarzany w celu realizacji ustawowych i statutowych działań Administratora, w celach informacyjnych i promocyjnych, oraz zgodnych z przepisami art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 3. Twoje dane będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy/instytucje z nami współpracujące: Urząd Gminy, szkoły, przedszkola, ośrodku kultury, kancelaria prawna i firma obsługująca system księgowo-finansowy w naszej instytucji lub na wezwanie Sąd.

 4. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

 2. Podanie danych (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, tel. kontaktowy) jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach edukacji artystycznej.

W związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOK:

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze nie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na dres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOK do celów kontaktowych i realizacji statutowych zadań administratora. …………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji mojego wizerunku przez GOK oraz placówki współpracujące z GOK (tj. szkoły, biblioteki, Urząd Gminy działających na terenie gminy Psary) w celach informacyjnych i promocyjnych.

 …………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

  CENNIK ZAJĘĆ 2018/2019

 FORMA PAŁTNOŚCI:

 PRZELEW NA KONTO: 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001  z dopiskiem imię/nazwisko.nazwa zajęć/miesiąc

 GOTÓWKA W KASIE GOK: poniedziałek - czwartek 8:00-18:30, piątek 8:00-14:30


Aerobik

50,00/4 x mc/

(koszt pojedyńczych zajeć 13,00 zł)

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 3 x wejścia – 38,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 5 x wejść – 63,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 7 x wejść – 88,00

Karnet 8 x wejść – 100,00

Akrobatyka artystyczna

 

Akrobatyka artystyczna

60,00/mc (koszt pojedyńczych zajęć 15,00 zł)

 

80,00/mc (koszt pojedyńczych zajęć 20,00 zł)

Opłata dla mieszkańców gminy Psary

Opłata dla mieszkańców spoza gminy Psary

Ceramika

60,00/4 x mc

(koszt pojedyńczych zajęć 15,00 zł)

 

Klub Brzdąca – grupy zabawowe

30,00/4 x mc

(koszt pojedyńczych zajęć 8,00 zł)

 

Joga

50,00/4 x mc/

(koszt pojedyńczych zajeć 13,00 zł)

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 3 x wejścia – 38,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 5 x wejść – 63,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 7 x wejść – 88,00

Karnet 8 wejść – 100,00

Nauka języków

 1. Angielski w zabawie

 1. Nauka j. Angielskiego

 1. Nauka j. Angielskiego dla przedszkolaków

 1. Nauka j. niemieckiego

 

30,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 8,00 zł)

 

 

60,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 15,00 zł)

 

 

30,00/4 x mc (koszt pojedynczych zajeć 8,00 zł)

 

 

60,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 15,00 zł)

45 minut lekcji

45 minut lekcji

30 minut lekcji

60 minut lekcji

Szachy

20,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 5,00 zł)

 

Warsztaty Dziecięcej Twórczości – zajęcia plastyczne

Rysunek i techniki plastyczne

30,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 8,00 zł)

 

 

30,00/4 x mc (koszt pojedyńczych zajeć 8,00 zł)

 

Zajęcia muzyczne

 1. Pianino

 2. Gitara

100,00/4 x mc x 30 minut/

100,00/4 x mc x 30 minut/

Możliwość opłaty jednorazowej przed każdymi zajęciami

25,00

Piłka nożna APN Psary

50,00/mc (koszt pojedyńczych zajeć 13,00 zł)

 

Zumba

50,00/4 x mc/ (koszt pojedyńczych zajeć 13,00 zł)

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 3 x wejścia – 38,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 5 x wejść – 63,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 7 x wejść – 88,00

Karnet 8 wejść – 100,00