Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie oraz podległe mu placówki, jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42 575 Gródków;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem tel:32/267-22-59;
 3. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. Jesteśmy w świetle przepisów Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z obowiązującymi przepisami.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
  1. możliwości wykonywania przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz podległe mu placówki ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 25 października 1999r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych ustawach i regulacjach prawnych (np.: statut GOK, uchwała Rady Gminy o powołaniu GOK);
  2. zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, ochrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO;
  3. wynikającym z przepisów prawa w oparciu o art.22² ustawy kodeks pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (dot.monitoringu wizyjnego).
 6. Dane z innych źródeł: z racji wykonywania zadań publicznych nałożonych na Administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez innych administratorów odpowiadających za centralne, regionalne lub lokalne rejestry państwowe, np.: jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, czy w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych m.in.:
  1. pkt 3a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym z korzystaniem przez Państwa z usług Administratora lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu,
  2. umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.).
  3. pkt 3b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora,
 9. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 10. Mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych oraz wniesienia skargi lub sprzeciwu, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
 11. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie GOK Gminy Psary. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 12. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 14. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 15. Ponadto informujemy że, imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary dokumentowane są w postaci fotograficznej i multimedialnej. Osoby które nie wyrażają zgody na filmowanie i robienie zdjęć swojej osobie proszone są o pisemne zgłoszenie tego faktu przed każdą imprezą.

Kontakt i informacje

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, ul . Zwycięstwa 2
Gródków, 42-575 Strzyżowice
Tel. 32/267-22-59, e-mail:, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane do kontaktów z inspektorem ochrony danych powołanym w GOK Gminy Psary:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32-267-22-59

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!