Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary ogłasza nabór na wolne stanowisko  Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

Wymagania niezbędne:

a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

e) spełnia jeden z poniższych warunków:

    a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia        podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

    b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

    c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

   d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

f) ma podstawową wiedzę z zakresu praktycznego stosowania prawa, zwłaszcza ustawy o:

- rachunkowości,

- organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury,

- finansach publicznych,

- zamówieniach publicznych,

- podatku dochodowym od osób prawnych,

- podatku dochodowym od osób fizycznych,

- podatku od towarów i usług.

Wymagania dodatkowe: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność poprawnego formułowania treści pism, rzetelność i wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

a) prowadzenia rachunkowości jednostki;

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

c) dokonywania wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

d) współpraca z Dyrektorem w opracowywaniu planu finansowego tj. płace i pozostałe koszty wg rodzajów i potrzeb.

e) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i finansowym oraz zatwierdzanie do wypłaty.

f) sporządzanie listy płac.

g) sporządzanie umów i rachunków za prace zlecone.

h) rozliczanie podatków, sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz składek do zakładu ubezpieczeń społecznych

i) wystawianie faktur sprzedaży

j) sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, kwartalnych i rocznych.

k) nadzór nad realizacją ustawy o Zamówieniach Publicznych.

l) sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących między innymi: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej, inwentaryzacji.

m) nadzór i kontrola wszelkich operacji finansowych prowadzonych przez pracowników GOK.

n) wnioskowanie o przeprowadzanie inwentaryzacji majątku oraz nadzór nad pracą komisji inwentaryzacyjnej ( dokonywanie wyceny ).

o) przestrzeganie ustaw, a w szczególności ustawy o:

- rachunkowości

- finansów publicznych

- zamówień publicznych

- organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5) Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae – nie zawierające zdjęcia, z podaniem tylko informacji określonych w art.

22 1 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

b) list motywacyjny;

c) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

e) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia wykazujące wymagany staż pracy,

f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

(Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);

g) podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji;

7) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, 42-575 Gródków ul. Zwycięstwa 2 w godzinach pracy albo za pośrednictwem poczty na adres j/w.

Termin składania ofert upływa z dniem 14 lipca o godz. 15.00. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!