Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
b 251684a492aa60f2561bb60bde1735ecef25 września zapraszamy na Turnieju Oldbojów 2021, który w tym roku odbędzie się na stadionie KS Preczów, ul. Szkolna.
Regulamin dostępny na stronie www.gok.psary.pl
Organizatorzy: SKF Sportowa Gmina Psary, Gmina Psary, GOK Gminy Psary

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKARSKIEGO OLDBOJÓW 2021 GMINY PSARY

O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

§ 1. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

TERMIN: 25 WRZESIEŃ 2021 (sobota) godzina 9:00

OBIEKT: stadion sportowy KS Preczów, ul. Szkolna

Regulamin turnieju dostępny na stronie głównej www.gok.psary.pl

 

§ 2. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem głównym Turnieju Piłkarskiego oldbojów gminy Psary 2021 jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SKF Sportowa Gmina Psary.

 2. Organizatorem technicznym Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2 tel. 32 267-22-59 oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowa Gmina Psary z siedzibą w Psarach ul. Szkolna 100

§ 3. BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Biuro Organizacyjne Turnieju (dalej „Biuro Organizacyjne”)prowadzone jest przez:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2
tel. 535-323-361

 1. Biuro Organizacyjne czynne jest od poniedziałku do piątku: godz. 7.30 – 15.30.

§ 4. UCZESTNICY

 1. Turniej organizowany jest dla mieszkańców z terenu gminy Psary , którzy są aktualnymi mieszkańcami gminy Psary lub są związani z klubem sportowym naszej gminy (np. zawodnik w latach młodszych)

 2. W Turnieju każdą miejscowość lub klub może reprezentować więcej niż jedna drużyna z danej kategorii.

 3. Zespoły rozgrywają mecze w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu oraz bramkarz.

 4. Skład reprezentacji może liczyć maksymalnie 10 zawodników w tym minimum 1 bramkarza.

 5. Zmiana zawodnika w 10 osobowej reprezentacji możliwa jest jedynie w przypadku kontuzji gracza.

 6. Wśród 10 zawodników wybranych do gry wszyscy muszą mieć ukończone 35 lat życia i nie mogą być czynnymi zawodnikami klubów piłki nożnej zgłoszonymi do rozgrywek w sezonie 2021/2022.

 7. W dniu zawodów każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie:

- dokument stwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

 1. Weryfikacja wszystkich zawodników odbywa się przed każdym pierwszym meczem Turnieju.

 2. W trakcie Turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół pod rygorem utraty punktów walkowerem dla nowej drużyny.

 3. Każdej drużynie przez cały czas trwania turnieju ma towarzyszyć kapitan/kierownik który będzie odpowiedzialny za drużynę podczas rozgrywek

 4. Podczas Turnieju kierownik/kapitan jest zobowiązany do posiadania wypełnionej listy reprezentantów danej drużyny zgodnie ze wzorem „Listy Startowej” stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu. Regulamin z załącznikiem dostępny na stronie głównej organizatora technicznego pod adresem - gok.psary.pl

 5. Kierownik/kapitan zobowiązany jest do zebrania dokumentów tożsamości swoich zawodników i przedstawienia ich delegowanym pracownikom Biura Organizacyjnego w celu weryfikacji, w niektórych uzasadnionych przypadkach na prośbę organizatora, przeprowadzić weryfikację bezpośrednią (dowód tożsamości – zawodnik).

 6. Kierownik/kapitan ponosi pełną odpowiedzialność za skompletowanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 11 i 12 powyżej, na czas trwania Turnieju.

 7. Podczas Turnieju drużyna powinna posiadać jednakowe stroje sportowe -w stroje sportowe danej drużyny mogą być przebrani tylko zawodnicy znajdujący się na liście startowej.

 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przedstawionych w niniejszym paragrafie, zespół na wniosek kapitana/kierownika drużyny przeciwnej lub organizatorów może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczną decyzję w sprawie dyskwalifikacji drużyny podejmuje Biuro Organizacyjne.

§ 5. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony w dniu turnieju.

§ 6. PRZEPISY GRY

 1. Boisko o nawierzchni sztucznej trawy z wyrysowanymi liniami do gry w piłkę nożną.

 2. Bramka: wymiary 2x5 metra.

 3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.

 4. Czas gry: 2 x 12 minut + 5 minutowa przerwa. W dniu rozgrywek dopuszcza się wydłużenie lub skrócenie czasu gry. Decyzja o wydłużeniu lub skróceniu czasu gry musi być podjęta jednogłośnie przez wszystkich kierowników/kapitanów drużyn.

 5. Zespół składa się z maksymalnie 10 zawodników: na boisku występuje 6 zawodników w polu i bramkarz. 3 zawodników pozostaje w rezerwie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie liczby zawodników do 12.

 6. Podczas każdego meczu na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników jednej drużyny. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo walkowerem w stosunku bramkowym 0:3.

 7. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry w piłkę nożną Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem poniższych wyjątków:

a) nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej;
b) odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów;
c) rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów od środka linii bramkowe;
d) wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni;
e) w czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian na środku boiska;
f) piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. W przypadku złamania tej zasady drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.

 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

a) Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty/żółta kartka;
b) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika);
c) Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry oraz za faul niesportowy zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu;
d) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką;

 1. Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie może zostać zdyskwalifikowany przez Biuro Organizacyjne z dalszego uczestnictwa w Turnieju.  

§ 6. PUNKTACJA

 1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.

 2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów.

 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły o kolejności decydują kolejno:

a)Wynik bezpośredniego spotkania;
b)lepsza różnica bramek;
c)większa liczba zdobytych bramek.

 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 3 w podpunktach a), b) i c), biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 2. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

 3. Upomnienia dla zawodników w postaci kartki żółtej lub czerwonej będą przyznawane zgodnie z przepisami PZPN, a w szczególności za niesportowe zachowanie w postaci:

 1. brutalnej gry w tym ataku z tyłu na nogi przeciwnika;

 2. rozmyślnego kopnięcia lub uderzenia innego gracza;

 3. usiłowania uderzenia lub kopnięcia innego gracza;

 4. wszelkich prób oszukania sędziów;

 5. zdobycia bramki ręką;

 6. aktorstwa i symulowania kontuzji, a także wyolbrzymiania jej skutków w celu wprowadzenia w błąd sędziego;

 7. odmowy wykonania wznowienia gry;

 8. odmowy obrony bramki przy rzucie karnym;

 9. gry na czas;

 10. rozmyślnego uszkodzenia piłki, bramki lub chorągiewki,

 11. używania przez zawodników wulgarnych słów;

 12. słownego lub czynnego demonstrowania niezadowolenia z rozstrzygnięć sędziego;

 13. odkopywania piłki lub odnoszenia jej w rękach od miejsca przewinienia;

 14. zagrywania piłki po sygnale gwizdkiem sędziego przerywającym grę;

 15. pozbawienia drużyny bramki lub realnej szansy zdobycia bramki w sposób niedozwolony;

 16. użycia nieproporcjonalnej siły podczas gry.

§ 7. ZGŁOSZENIA

 Zgłoszenia do Turnieju może dokonać kapitan/kierownik w dniu zawodów lub inny uprawniony do gry zawodnik u organizatora technicznego oddając kartę zgłoszenia drużyny.

 

 § 8. FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator Główny Turnieju.

§ 9. UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnicy ubezpieczeni są na koszt własny.

 2. Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje i urazy poniesione podczas trwania turnieju.

§ 12. DANE OSOBOWE - UCZESTNICY

 1. Dane wszystkich uczestników Turnieju Oldbojów 2021 w gminie Psary, podane przez kierowników/kapitanów drużyn zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji działań związanych z Turniejem Odbojów 2021 oraz na promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia i innych działań przez Organizatorów. Wszelkie dane przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jak i na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych jest dobrowolne. Odmowa podania danych i wykorzystania wizerunku uniemożliwia uczestnictwo w Turnieju.

 1. Uczestnicy Turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane przez Sędziego zawodów i Biuro Organizacyjne.

 2. Protesty będą rozpatrywane pod warunkiem, że zostaną złożone w dniu, w którym zaistniała sytuacja konfliktowa.

 3. Decyzje podjęte przez Biuro Organizacyjne nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas zawodów.

 5. 5.Aktualny regulamin dostępny jest na stronie w www.gok.psary.pl

 

opracował organizator bezpośredni zawodów

Adam AdamczykHoneyview Pożegnanie lata5

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!