Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Regulamin Karty "RODZINA plus". Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu oraz zasadami przyznawania karty uprawniającej do zniżek na zajęcia prowadzone odpłatnie w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary. Z programu mogą korzystać rodziny wielodzietne tj, posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole wyższej.

FORMULARZ WNIOSKU do pobrania.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „RODZINA plus”, w ramach Programu  „RODZINA plus”, zwanej dalej „Kartą”.

2. Z Karty „RODZINA plus” mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tj. rodzice i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej zamieszkali pod wspólnym adresem na terenie Gminy Psary.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) Rodzicu– należy przez to rozumieć odpowiednio matkę, ojca, osobę samotnie wychowującą dzieci, opiekuna prawnego, rodzinę zastępczą - posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

2) Wnioskodawcy – osobę, o której mowa w pkt. 1,

3) Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć osobę, dla której została wydana Karta zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 3

1.  Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania zniżek przez członków rodzin, o których mowa w § 1 ust. 2, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oferowanych przez:

a) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie w wysokości 50% na wszystkie odpłatne zajęcia,

b) podmioty niepubliczne, których wykaz jest dostępny w siedzibie GOK lub na stronie internetowej GOK.

2.  Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

II. Zasady przyznawania Karty

§ 4

1. Kartę otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie Karty.

2. Formularz wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2 oraz na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl

III. Zasady wydawania Karty

§ 5

1. Karta będzie wydawana z terminem ważności do 30 września następnego roku kalendarzowego na podstawienie złożonego wniosku (Załącznik nr 1).

2. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

3. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 należy załączyć następujące dokumenty (kserokopie):

- dokument potwierdzający tożsamość (oryginał do wglądu),

- dokument potwierdzający adres zamieszkania – rodzice bądź opiekunowie (oryginał do wglądu)

- legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 16 roku (oryginał do wglądu),

- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu)

5. Zmiana danych osobowych Posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty.

6. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.

IV. Zasady korzystania z Karty

§ 6

1. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość Posiadacza Karty. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z dowodem tożsamości Rodzica.

2. Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą, zagubieniem lub zniszczeniem.

3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Posiadacza Karty nieupoważnionym osobom.

4. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty Posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie.

5. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty „RODZINA plus” w przypadku korzystania ze zniżek przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem.

V. Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!