Narodowe Centrum Kultury ogłosiło we wrześniu 2010 r. pilotażowy program ministerialny "Dom Kultury+", którego celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury. Dążeniem Organizatora jest natomiast współdziałanie z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury.

Do Programu Dom Kultury+ w edycji pierwszej (2010 - 2013) wpłynęły 124 wnioski, z czego 9 odrzucono ze względów formalnych. Ostatecznie do oceny merytorycznej przedstawiono 115 wniosków, spośród których 50 zostało zakwalifikowanych do Programu, a 65 rozpatrzono negatywnie. Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się także wniosek Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, który dokonując syntetycznego opisu działań i przedsięwzięć oraz argumentując zgodną współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i samorządem terytorialnym uzyskał, odpowiednią ilość punktów i aprobatę Komisji Oceniającej.
Udział w Programie obejmuje 3 Priorytety:

  • Priorytet I - Szkolenia (podstawowe i uzupełniające)
  • Priorytet II - Rozwój (dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych)
  • Priorytet III - Infrastruktura (stanowi materialne uzupełnienie dwóch poprzednich priorytetów. Dotacje uzyskane w ramach tego działania są przeznaczane na modernizację oraz wyposażenie istniejącego budynku domu kultury i jego filii, podnosząc tym samym standard funkcjonowania obiektu)

Istotną częścią tego przedsięwzięcia jest także Sieć Wsparcia skierowana do wszystkich domów kultury w Polsce, która obejmuje: serię publikacji dotyczących metod prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zarządzania lokalnymi centrami kultury, pismo internetowe, interaktywną stronę internetową, forum internetowe, bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej, które będą mogły być realizowane w domach kultury, bazę animatorów i edukatorów, konkursy oraz możliwość współpracy domów kultury z państwowymi instytucjami kultury. Sieć wsparcia będzie budowana i rozwijana przez cały czas trwania programu.

Do udziału w Programie zakwalifikowało się tylko 5 instytucji kultury z terenu województwa śląskiego, co czyni Gminę Psary pionierem w procesie przemian domów kultury w nowoczesne centra kultury lokalnej, umożliwiając jednocześnie współpracę z instytucjami na poziomie ogólnokrajowym.